पैसा

आजवर जगात पैसे हा अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजांपेक्षाहि जास्त [...]

जीवन

जीवन हे मानवी जीवाला मिळालेले मोल्ल्यवान पैलूच आहे असे म्हणायला का[...]