पैसा

आजवर जगात पैसे हा अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजांपेक्षाहि जास्त [...]